VAN HET BESTUUR

maart 2018

Op 12 maart heeft een bijeenkomst plaats gevonden met de ouders van de kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie. Hierbij waren ook pastoor Quadvlieg en bestuurslid Jeroen Dijkman aanwezig. Het bestuur heeft met veel waardering kennis genomen van alle feedback die vanuit de aanwezigen naar voren is gebracht.

Het bestuur, en met name de pastoor, is druk bezig met de voorbereiding op de Goede week. Het gehele programma is te vinden op de website. Er is besloten in de passietijd (periode in de 40 dagentijd vanaf passiezondag) weer de beelden in de kerk af te dekken en paarse elementen in de kerk aan te brengen. Op zaterdag 17 maart is hiertoe samen met enkele vrijwilligers flink wat werk verzet.


januari 2018

De eerste vergadering van het bestuur in het nieuwe jaar vond plaats op maandag 8 januari. In de afgelopen maanden is er veel werk gemaakt van het opruimen van delen van de pastorie. Daarbij is ook het oude logo van de parochie boven water gekomen. Wij hebben besloten het oude logo weer te gaan gebruiken. Het bestuur heeft in zijn vergadering vooral aandacht besteed aan een aantal financiële onderwerpen.

Tijdens de nachtmis en de hoogmis op Eerste Kerstdag is gecollecteerd voor de aanschaf van een extra ketel voor de verwarming. Die gaat rond de € 10.000 kosten waarvan rond Kerst de eerste € 1.587,- is bijeengebracht. Een goede start.

Eind januari start zoals gebruikelijk de jaarlijkse landelijke actie Kerkbalans. Vorig jaar heeft deze actie voor onze parochie ongeveer € 70.000, - opgebracht. Het bestuur hoopt dat de actie dit jaar nog meer opbrengt. Niet alleen om daarmee het jaarlijkse (en dus structurele) tekort van € 50.000,- op de begroting op te vangen, maar ook om in het ontbrekende bedrag voor de verwarming te voorzien.

Parochianen zullen de bekende Kerkbalans brief ontvangen met daarop naast het logo van de actie ook het (oude) nieuwe logo.

8 november 2017

Parochiesecretariaat
Zoals bekend neemt Harm-Jan van Gijssel per 1 december afscheid als parochiesecretaris. Het bestuur is verheugd dat Frans Deimann, al actief als koster en acoliet, één dag in de week als zzp-er een deel van de taken van Harm-Jan zal overnemen. Frans zal onder meer de ledenadministratie bijhouden en de parochieagenda beheren.
Frans zal vanaf 1 december te bereiken zijn op het huidige door de secretaris gebruikte nummer 020 6623779 en per e-mail op secretariaat@obrechtkerk.nl.
Voor het maken van een afspraak met pastoor Quadvlieg kan ook rechtstreeks met hem contact worden opgenomen via e-mail, pastoor@obrechtkerk.nl of in spoedgevallen per telefoon op nummer 06-54716091.

Pastorie
De kapel op de eerste verdieping van de pastorie is getransformeerd in een werkkamer voor pastoor Quadvlieg waar hij ook gasten zal ontvangen. De kamer is grondig opgeknapt en wordt binnenkort in gebruik genomen.
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om ook andere ruimtes in de pastorie op te knappen. Daarbij wordt onderzocht of, en zo ja, hoe er woonruimte voor pastoor Quadvlieg in de pastorie is te realiseren. Hiervoor is inmiddels ook contact gezocht met het bisdom: zij hebben vanwege hun positie en daarmee samenhangende ervaring een natuurlijke adviesrol voor de lokale parochies. Bovendien is bij belangrijke beslissingen instemming van de bisschop een vereiste.

11 oktober 2017

Onze parochie-secretaris Harm Jan van Gijssel heeft aangekondigd zijn werkzaamheden voor de Obrecht per 1 december 2017 te beëindigen. Harm Jan keert terug naar de zorgbranche waar hij al eerder werkzaam was. Het bestuur buigt zich over zijn opvolging.

Het bestuur heeft besloten de kapel op de 1e verdieping van de pastorie te herbestemmen als kantoor en ontvangstruimte voor pastoor Quadvlieg. Ter voorbereiding hierop zal de ruimte een kleine opknapbeurt krijgen. De activiteiten die tot voorheen in de kapel plaatsvonden zullen vanaf nu in de koorzaal plaatsvinden. Met de betrokken vrijwilligers is gesproken.

In de bestuursvergadering van 2 oktober is ook veel aandacht besteed aan de wensen, mogelijkheden en plannen om de pastorie grondig te moderniseren. De plannen zijn nog in een te vroeg stadium om daar al mededelingen over te doen. Maar zodra er concrete vorderingen zijn zal het bestuur daar mee naar buiten komen.

De wandkleden die recent weer zijn opgehangen achter het priesterkoor hebben tot gemengde reacties van diverse parochianen geleid. Ook het bestuur is van mening dat de wandkleden na ophanging in mindere staat bleken te verkeren dan aanvankelijk gedacht. Doordat na de reiniging de knopen ongelijk zijn terug gebracht, hangen de kleden niet recht, hetgeen de aanblik evenmin ten goede komt. De kleden zullen in de week na het Rozenkransfeest worden verwijderd. Er bestaat ook een paarse variant van de kleden. Als experiment zullen deze in de Passieweek 2018 worden opgehangen.

11 september 2017

De vergadering van het parochiebestuur van 28 augustus 2017 was de laatste die is bijgewoond door Mgr. van Burgsteden in zijn hoedanigheid van pastoor-administrator a.i. De samenwerking met “Bisschop Jan” is buitengewoon inspirerend en constructief geweest. De Obrecht parochie is hem in een moeilijke periode veel dank verschuldigd voor zijn werkzaamheden die zich kenmerkten door zijn grote wijsheid, deskundigheid, daadkracht en humor.

Onze nieuwe pastoor Jacques Quadvlieg was voor de tweede keer present. Het bestuur verheugt zich op de samenwerking die een vliegende start kent.

Vanzelfsprekend is in de vergadering aandacht besteed aan de feestelijke presentatie van onze pastoor op 10 september en zijn kennismaking met de parochianen, functionarissen, vrijwilligers, het gebouw en onze gewoonten en gebruiken. Deels is daarmee al een aanvang gemaakt, waarbij de kindervieringen en in het algemeen het Jeugd & Jongerenwerk prioriteit hebben gekregen. Maar er zal de komende weken op dit terrein nog veel moeten gebeuren.

Het bestuur buigt zich over plannen om in de pastorie een werkplek voor pastoor Quadvlieg te creëren en andere daarmee samenhangende projecten. Zo is een aanvang gemaakt met het opruimen van de archieven.


Parochiebestuur

Het parochiebestuur bestaat uit:

Pastoor J.J. Quadvlieg - Voorzitter
Jeroen Dijkman - Vice-voorzitter
Onno Baneke - Penningmeester. Tevens lid van de gebouw commissie.
René Clumpkens - Secretaris. Tevens actief als koster.
Fred Leeman - Kunstbeleid. Tevens lid van de gebouw commissie.
Evelyne Herkemij Westerman - Communicatie & fondsenwerving.

Bereikbaarheid Parochiebestuur
Pastoor Quadvlieg is bereikbaar via het secretariaat of rechtstreeks per e-mail: pastoor@obrechtkerk.nl.
Parochiebestuur algemeen: parochiebestuur@obrechtkerk.nl
Financiële zaken: penningmeester@obrechtkerk.nl