Goede Week

Door Pastoor J.J. Quadvlieg

Geachte Parochianen en vrienden van de Obrecht, de Goede Week begint op Palmzondag en eindigt op Paaszondag. Het is een week vol contrasten en tegenstellingen. In deze week is ons kerkgebouw als de stad Jeruzalem waarin we met veel symboliek Jezus’ overwinning op de dood zullen vieren.

Palmzondag
Op Palmzondag volgen we Jezus bij zijn aankomst in Jeruzalem en begroeten ook wij Hem met onze palmtakken. Er zijn dan twee vieringen in de Obrecht. De gezinsmis om 09.30 uur, waarbij de kinderen met hun palmpaasstokken Jezus verwelkomen. De Latijnse Hoogmis om 11.00 uur wordt gekenmerkt door de palmwijding en het voorlezen van het Lijdensverhaal volgens Marcus. Het Obrechtkoor zal hieraan haar medewerking verlenen.

Woensdag in de Goede Week
Wijding HH Oliën in de Kathedraal Haarlem
Aan de vooravond van Witte Donderdag wijdt onze bisschop in de kathedrale basiliek St. Bavo de heilige oliën welke nodig zijn bij de toediening van de sacramenten. De priesters worden uitgenodigd hun wijdingsbeloften te hernieuwen. Deze viering begint om 19.30 uur en iedereen is van harte welkom.

Witte donderdag
Begin van het Heilig Paastriduüm
De laatste drie heilige dagen voor Pasen worden als één viering gevierd. Het Paastriduüm begint met het kruisteken bij de aanvang van de Avondmis op Witte Donderdag en wordt afgesloten met de slotzegen aan het eind van de Paaswake. De Instelling van het Priesterschap en van de Eucharistie staan op Witte Donderdag centraal. Aansluitend is er aanbidding van het H. Sacrament en Biechtgelegenheid. Aanvang 19.30 uur.

Goede Vrijdag
Lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus
Niet omdat de mensen goed zijn geweest voor Jezus, maar omdat Jezus zijn goedheid toont door zijn verlossend lijden en zijn offerdood, daarom wordt deze vrijdag GOEDE vrijdag genoemd. Je zou ook kunnen zeggen: Hij heeft alles weer goed gemaakt tussen God en de mensen. We komen om 15.00 uur bijeen om Jezus’ lijden en sterven te gedenken. Er is kruisverering, en de mogelijkheid om de H. Communie te ontvangen. Neemt u voor de kruisverering een bloemtak mee om bij het kruis te leggen.

Stille Zaterdag
Grafrust en Verrijzenis
Werd de vastentijd vroeger op paaszaterdag afgesloten – 12.00 uur werden de klokken geluid en mocht je weer vlees eten – sinds de liturgievernieuwing van Vaticanum II eindigt ze na de plechtige paaswake. In de Paaswake - moeder van alle wakes, volgen we de heilsgeschiedenis van God met de mensen. Van Schepping tot Verlossing. We volgen de gekruisigde Christus in zijn overwinning op de dood in de nacht van zijn heilige Verrijzenis. Aanvang van de Paaswake 21.00 uur.

De details van de vieringen vindt u in de agenda.

Donkere metten en lauden

Op 30 maart om 20 uur zingt de Schola Cantorum Amsterdam de Donkere metten en lauden in de Obrechtkerk. In het oude Rome bestond al het gebruik om tijdens de nachtwaken steeds een licht te doven, zodat langzaam maar zeker de gebedsruimte geheel in het duister werd gehuld. De Franken, met hun grote gevoel voor dramatiek, namen deze ceremonie maar al te graag over in wat we nu kennen als de Donkere Metten, een viering die ook in andere talen naar de allesbeheersende duisternis is genoemd: Tenebrae matins, Finstermette, Tenèbres. Lees meer over de Donkere metten. De toegang is gratis.

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor tot eind 2017, of kijk vast vooruit naar het programma voor 2018!
Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!

Organiste Elisabeth Hubmann

De Obrecht is blij met Elisabeth Hubmann, die de komende tijd regelmatig te horen is als organiste. Elisabeth studeert aan het conservatorium in Innsbruck, en zet dit jaar haar studie voort aan het Amsterdamse conservatorium. Dankzij haar inzet is het orgel weer vaker te horen in de zondagse hoogmissen. Luister naar geluidsopnames van Elisabeth, of beter nog: kom naar de Obrecht om haar live te horen spelen!

Over het Lichaam in de Kunst

Film van Rem Berger en René van Tol in opdracht van de 1e Biënnale van Christelijke kunst, deels gefilmd in de Obrechtkerk.

Vastenactie 2018

Tijdens Vastenactie 2018 zamelen we geld in voor een project in Mbala in Zambia (Afrika). De Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria helpen daar kinderen en volwassenen die het moeilijk hebben.

Terugblik Stille Omgang

Voorafgaand aan het lopen van de Stille Omgang kwamen honderden pelgrims op 17 maart naar de viering in de Obrecht.
Obrechtleerhuis 2018

Het thema voor de komende periode is Waarom ik christen ben.
Gezamenlijke gesprekken over het boek van Timothy Radcliffe waarin gezocht wordt naar eigentijdse verbanden tussen christelijk geloof, kerkgemeenschap en samenleving.
Begeleiding: Frans Vervooren (karmelitaans theoloog).

Data: 12 februari, 12 maart, 16 april, 7 mei, steeds in de Obrechtpastorie van 20.00 tot 22.00 uur.
Bijdrage: 5 euro per keer.
Materiaal: boek T. Radcliffe, Waarom ik christen ben (ISBN 978 90 435 2581 7).
Aanmelding: via het Obrechtsecretariaat, niet noodzakelijk.

Bezoek Parochiebestuur Klaverblad aan Obrecht

Op zaterdag 3 februari kwam het parochiebestuur, inclusief pastoor Jan-Jaap van Peperstraten, van de samenwerkende Klaverblad parochies (Parochie Sint Jozef – Bennebroek, Parochie Heilige Bavo – Heemstede, Parochie O.L.V. Hemelvaart – Heemstede, Parochie O.L.V. Tenhemelopneming - Vogelenzang) op bezoek bij de Obrechtkerk. De besturen zijn met elkaar in contact gekomen via de huidige pastoor van de Obrechtkerk, Jacques Quadvlieg, die tot eind vorig jaar pastoor was van het Klaverblad.

Het bestuur is ontvangen in de grote bovenzaal van de pastorie en heeft vervolgens een rondleiding gekregen van het Obrechtbestuur door de kerk, sacristie en sacristiezolder. Ter afsluiting is, wederom in de pastorie, gezamenlijk de lunch gebruikt. De besturen hebben tijdens hun ontmoeting veel informatie uitgewisseld over allerhanden zaken die bestuurders op hun pad tegenkomen zoals technische installaties, kerkelijk linnengoed, regiovorming en samenwerking met de medewerkers van het Bisdom. Het bleek voor alle betrokkenen een leuke en leerzame ervaring. Ter afsluiting en als aandenken aan hun bezoek kregen alle bezoekers van het Klaverblad een exemplaar van het “oranje boekje” over de historie en kunst van de Obrechtkerk uitgegeven ter gelegenheid van de restauratie van de Obrechtkerk.